COA tràm 99 Kết quả ngày 01.09.2016

Chỉ tiêu Mức chất lượng Kết qu
1) Tính cht: Chất lỏng trong suốt, không màu hay     màu lục nhạt, mùi tràm đặc biệt, vị cay nóng.
Tan trong 1 đến 2 thể tích ethanol 80%.
ĐÚNG  
2) T trng 200C 0,900 _ 0,925 ĐẠT (0,924)
3) Chỉ số khúc xạ ở 200C 1,456 _ 1,460 ĐẠT (1,459)
4)Góc quay cực riêng ở 200C (- 0,20) _ (+ 0,20) ĐẠT (-0,090)
5) Gii hn aldehyd Dùng không quá 2,0 ml dung dịch
kali hydroxyd 0,5 N trong cốn 60% để định lượng
ĐÚNG
6) Định tính: Tạo thể kem có màu trắng ngà
đến đỏ cam trong điều kiện lạnh với tinh dầu làm khan bằng natri sulfatkhan và acid phosphoric
ĐÚNG
  Có vết trùng với chuần đối chiếu trên
bản mỏng
ĐÚNG
7) Định lượng Không ít hơn 99 % hàm lượng eucalyptol
trong tinh dầu tràm
ĐẠT (99.51%)